NBS úklidová technika    Vše pro snadný a profesionální úklid 

Slevy
Již při nákupu nad 5.000,- Kč obdržíte první slevu 3 %. Nákup nad 8.000,- Kč, to je již sleva 5 % a od Výše nákupu nad 15.000,- Kč je sleva 8%. Od 10.000,- Kč je doprava zboží zdarma po celé ČR. Slevy jsou vypočítávány z cen bez DPH a dopravy.

Nová služba
Zajišťujeme ekologickou likvidaci baterií z podlahových mycích strojů a jim podobných zařízení.

Servis
Provádíme poradenský i technický servis, tj. opravy strojů výše uvedených značek profesionální úklidové techniky. Servisní hodina technika na provozovně je 350,- Kč a mimo provozovnu 400,- Kč.

Dokumenty ke stažení
Pro stažení souborů klikněte na odkaz pravým myšítkem a zvolte ULOŽIT ODKAZ JAKO, poté zvolte cestu kam chcete soubor uložit.

Leták mycí chemie
STAR TOP produkty.
Aktuální ceník produktů
STAR profesionální čištění.
Katalog produktů
STAR Prof. čištění

Ceník přepravy TopTrans.

Roční akce Nilfisk.

1) vysokotlaké mycí stroje, podlahové automaty a vysavače.

2) hobby stroje a příslušenství.

Samostatné letáky k dalším podlahovým strojům, které jsou v akci.

Scrubtec 343.2 E

Scrubtec 343 B combi

Scrubtec 653 BL combi

Scrubtec R 253 combi

Akční stroje na květen a červen

Novinky Star 2017

Novinky Star jaro - léto 2017


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky, reklamace

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád poskytuje KUPUJÍCÍM informace za jakých podmínek, v jakém rozsahu a jakým způsobem lze uplatnit práva plynoucí z odpovědnosti za vady věcí, které PRODÁVAJÍCÍMU ukládá zákon.

Článek I.

Předmět elektronického obchodu

Předmětem tohoto elektronického obchodu jsou:
· Chemické a čisticí přípravky
· Stroje a přístroje pro úklid, čištění, atd.
· Drobné pomůcky a ND

Článek II.

Obecná ustanovení

1. Společnost NBS provozující tento internetový obchod, jako PRODÁVAJÍCÍ (dále jen PRODÁVAJÍCÍ), odpovídá:
· za to, že prodávané (distribuované) zboží bude vždy v souladu (např. deklarované parametry, popř. obsah látek, atd.) s uzavřenou kupní smlouvou či prodejním dokumentem.
· za skryté vady, které se u zboží vyskytnou po převzetí KUPUJÍCÍM a které budou zjištěny až během záruční doby.

2. Pokud KUPUJÍCÍ zjistí u zboží rozpor s prodejními dokumenty nebo se projeví výše uvedené skryté vady má právo, v souladu se zákonem, uplatnit u PRODÁVAJÍCÍHO právo z odpovědnosti za vady zboží a požadovat uvedení do stavu odpovídajícího předaným dokumentům.

3. Ustanovení předchozího odstavce (odst. 2.) neplatí pro případ, kdy KUPUJÍCÍ byl o vadě PRODÁVAJÍCÍM při koupi informován a vzal tento stav na vědomí.

4. Ustanovení odstavce 2. také neplatí v případě, že KUPUJÍCÍ rozpor s prodejními dokumenty sám způsobil, bez ohledu na to, zda se tak stalo úmyslně či neúmyslně, protože takový stav věcí nelze přenášet na PRODÁVAJÍCÍHO.

5. Rozpor proti prodejnímu dokumentu, který se zjistí během prvních šesti měsíců od data převzetí zboží, může být považován za rozpor známý při převzetí zboží pokud se neprokáže opačný stav, nebo to není v rozporu s věcí samotnou. Platí to zejména pro přístroje, protože od koupě po rozbalení pro instalaci může uplynout různě dlouhá doba.

 

Článek III.

Záruční doby – lhůta pro uplatnění reklamace

1. Délka záruční doby, vztahující se na veškeré zboží nabízené PRODÁVAJÍCÍM, je minimálně 24 měsíců od data převzetí zboží KUPUJÍCÍM, fyzickou osobou, v souladu se zákonem čís. 40/1964 Sb.2).

2. Záruční doby pro právnické osoby a osoby využívající velkoobchod se řídí ustanoveními kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem čís. 513/1991 Sb.1).

3. U čistících a chemických přípravků může být délka záruční doby jiná, pokud je dána datem expirace, které vyznačil na produktu výrobce.

4. Pokud je zboží reklamováno během relevantní záruční doby a reklamace je vyřízena výměnou zboží vadného za bezvadné, běží nová záruční doba od data převzetí zboží KUPUJÍCÍM.

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

2) rozumí se Občanský zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

Článek IV.

Prokázání původu zboží

Při uplatnění reklamace musí KUPUJÍCÍ prokázat, že reklamované zboží pochází právě od PRODÁVAJÍCÍHO. To doloží kupující originálem nebo kopii vydaného účetního dokladu (faktury - daňového dokladu; paragonu). Pokud je předložena kopie nabývacího dokladu ke zboží, musí předkladatel dokladu, na požádání PRODÁVAJÍCÍHO, předložit originál tohoto dokladu, aby bylo možno ověřit pravost předložené kopie.

Článek V.

Zproštění odpovědnosti PRODÁVAJÍCÍHO za vady, ve vztahu ke všem KUPUJÍCÍM

1. U přístrojů nárok na uplatnění reklamace plynoucí ze záruky zaniká:

· ztrátou příslušného nabývacího dokladu
· jsou-li porušeny pečeti, ochranné zálepky apod.
· pokud došlo k mechanickému poškození
· při poškození elektrickým proudem, které vzniklo vlivem elektrického proudu; napěťový ráz, zkrat, proudový ráz, úder blesku (viditelně spálené součástky nebo např. plošné spoje)
· zapojením do elektrické sítě, nebo připojení ke zdroji (zdrojům), které neodpovídají platným normám nebo certifikacím EU a ČR
· používáním přístroje v podmínkách, které neodpovídají výrobcem předepsanému prostředí svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
· neodbornou instalací, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, nebo zanedbáním nutné péče o přístroj (revize, čištění, údržba…)
· vypršela-li u reklamovaného přístroje dnem převzetí do opravy záruční doba
· pokud přístroj byl poškozen přetížením, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci stejně tak jako použitím v rozporu s pokyny prodávajícího (popř.servisního technika) t.j. společnosti NBS a všeobecně platnými zásadami pro používání zboží
· po neoprávněném zásahu do zařízení
· provedením úprav provedených bez prokazatelného souhlasu společnosti NBS nebo výrobce
· připojením zařízení k přístrojí, nebo přístroje k zařízením - která nejsou opatřena značkou CE, tedy zařízením, která neodpovídají platným normám a nebyla certifikována pro provoz v EU resp. v ČR
· použitím spotřebního materiálu, který neodpovídá příslušným normám a certifikacím
· jedná-li se o běžné provozní opotřebení, nebo změny vyvolané běžným provozem
· poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit přímo s přepravcem)
· přístroj byl poškozen živly, či v důsledku působení vyšší moci
· pokud přístroj výrobce nebo subdodavatel výrobce, vybavil aplikačním software a pokud se závada projevuje pouze u software a aplikací takového software, u kterého není KUPUJÍCÍ schopen doložit legální způsob jeho nabytí, použitím neautorizovaného software, neautorizovaného doplňkového software nebo zásahem do software aplikovaného výrobcem, ale bez prokazatelného souhlasu výrobce či distributora zařízení

Obdobně platí tato ustanovení také pro Drobné pomůcky distribuované prodávajícím (čl. II.)

2. Nárok na uplatnění záruky u čistících a chemických přípravků zaniká:

· skladováním v podmínkách, které neodpovídají předepsanému prostředí svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a také tam, kde se může projevit vliv záření(alpha, beta, gamma)
· ztrátou příslušného nabývacího dokladu
· pokud došlo k mechanickému poškození (protržená tuba, poškozený kelímek, poškozený kanystr, obal…)

PRODÁVAJÍCÍ obecně nemůže odpovídat a neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením, nevhodným skladováním, použitím v rozporu s doporučeními, manuály a návody PRODÁVAJÍCÍHO a výrobce, nebo vady vzniklé vyšší mocí.

Článek VI.

Průběh reklamačního řízení

KUPUJÍCÍ je povinen reklamovat zboží v nejkratší možné době od zjištění důvodu reklamace, aby PRODÁVAJÍCÍ mohl co nejdříve reklamaci posoudit a vyřídit.

A: Přístroje a drobné pomůcky

1. Při uplatnění reklamace na skrytou vadu zboží je PRODÁVAJÍCÍ povinen nejprve prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou, nebo neodstranitelnou. Posouzení charakteru vady přísluší zásadně PRODÁVAJÍCÍMU.

2. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, může PRODÁVAJÍCÍ, na základě vzájemné dohody mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM, zboží vyměnit, poskytnout dodatečnou slevu, nebo vrátit plnou kupní cenu zboží.

3. Vadu odstranitelnou zákon definuje jako vadu, kde při jejím odstranění nebudou dotčeny ani porušeny funkce, kvalita či vzhled prodaného zboží a opravu lze provést v řádně dohodnuté, nebo zákonem stanovené lhůtě.


4. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje PRODÁVAJÍCÍ takto:

a) Odstraní na své náklady zjištěnou vadu, tedy uvede zboží do bezvadného stavu, bez zbytečného odkladu, s řádnou péčí, nejpozději DO 30 DNŮ OD PŘEVZETÍ OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE. Tato lhůta se nevztahuje na ujednání mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM definované Kupní smlouvou dle zákona.č.513/1991 Sb. 1).

b) Může také KUPUJÍCÍMU s ohledem na rozsah a povahu zjištěné vady, je-li to finančně úměrné, zboží rovnou vyměnit pokud to KUPUJÍCÍ požaduje a takový požadavek není neúměrný, neopodstatněný a v rozporu s dobrými mravy.

c) Lhůta pro odstranění vady může být, na základě jednání mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM dohodnuta odlišně a zcela individuálně.

d) Pokud nebyla věc ještě použita může PRODÁVAJÍCÍ na základě rozhodnutí oprávněné osoby, reklamované zboží vyměnit.

e) V případě, že je vadná pouze některá část zboží, má kupující právo na výměnu této části, pokud je to technicky a technologicky možné, nikoli celé věci.

f) PRODÁVAJÍCÍ vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opakovaně nebo v případě, že pro souhrn několika vad nelze zboží řádně a bezpečně užívat.

g) Pokud uplyne tzv. marná lhůta dané reklamace a ani v případné lhůtě náhradní není reklamace řádně vyřízena získává KUPUJÍCÍ práva shodná se stavem, kdy je PRODÁVAJÍCÍM vada uznána jako neodstranitelná.

h) Do záruční doby se zásadně nezapočítává doba opravy tj. doba od data přijetí přístroje do opravy až do doby jeho vydání KUPUJÍCÍMU, resp. jeho převzetím KUPUJÍCÍM.

i) PRODÁVAJÍCÍ, resp. oprávněná osoba přejímající přístroj do opravy sepíše s KUPUJÍCÍM, nebo jím pověřenou osobou, protokol o převzetí do opravy, nebo jiný odpovídající dokument, podle povahy zjištění vady a KUPUJÍCÍMU vydá doklad, opatřený zákonem vyžadovanými identifikačními znaky, stvrzující převzetí do opravy.

j) Pokud KUPUJÍCÍ reklamované zboží zasílá PRODÁVAJÍCÍMU, musí ho vracet, pokud je to možné v obalu, ve kterém zboží obdržel nebo v takovém, který zamezí zbytečnému poškození během přepravy k PRODÁVAJÍCÍMU.

B: Čisticí a mycí výrobky

Pokud by nastal stav, kdy čisticí přípravek nelze použít pro zjevnou závadu (např. nefunguje rozstřikovač spreje, nekonzistentní krém apod.) PRODÁVAJÍCÍ takový výrobek vymění za bezvadný.

UPOZORNĚNÍ!!
Pokud byla mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM uzavřena smlouva v podle čl. II. odst.2. tohoto reklamačního řádu, tedy v souladu se zák. čís .513/1991 Sb.1), pak se veškeré právní vztahy, termíny, lhůty a ostatní náležitosti řeší podle této smlouvy.

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

Článek VII.

Zánik možnosti uplatnění reklamace

A: Fyzické osoby

1. Po uplynutí základní 24 měsíční záruční doby, zaniká odpovědnost PRODÁVAJÍCÍHO za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u PRODÁVAJÍCÍHO zákazníkem uplatněny.

2. Pokud se jedná o Čisticí přípravky, bude tato doba dána datem expirace, které bylo na zboží vyznačeno výrobcem.

3. Po provedené záruční opravě Přístroje se záruka prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník Přístroj řádně užívat, právě z důvodu opravy!

B: Právnické osoby

Mezi Kupujícím a Prodávajícím se uzavírá smlouva v souladu s čl. II. odst.2. tohoto reklamačního řádu, tedy v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb.1) a pak veškeré právní vztahy, termíny a ostatní náležitosti musí být v ní ošetřeny resp. definovány a vše se řeší podle této smlouvy.

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

Článek VIII.

Místo uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit na adrese: dle kontaktu na stránkách tohoto obchodu po telefonické dohodě. Pokud KUPUJICÍ nemůže, nebo nechce, zboží dovézt na udanou adresu a bude se tedy záruční oprava provádět na jím zvoleném místě, objektu, bude KUPUJICÍMU započítána doprava a náklady s ní spojené (parkovné atd.) na místo opravy a zpět.

Článek IX.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

1. Kupující má zákonné právo do 14-ti (čtrnácti) dnů vrátit převzaté zboží bez udání jakéhokoli důvodu. V takovém případě musí být zboží vráceno pouze v originálním balení, bez jakéhokoli opotřebení a poškození. Tato lhůta je konečná a nesmí být překročena. Datem rozhodujícím o uznání takového stavu je prokazatelné datum odeslání zpět PRODÁVAJÍCÍMU

2. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy je uzavřena kupní smlouva mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM, ve které právní vztah obou subjektů práva musí být striktně definován, stejně tak jako podmínky záruk, lhůt plnění a všech ostatních náležitostí.

Článek X.

Platnost reklamačního řádu

1. Tento reklamační řád platí, v souladu se zákonem č.40/1964 Sb.2) (občanský zák.) v platném znění, pro fyzické osoby.

2. Pokud se bude jednat o vztah PRODÁVAJÍCÍ – KUPUJÍCÍ (alespoň jeden ve smyslu zákona právnická osoba), pak se reklamační podmínky řeší v souladu se zákonem 513/1991 Sb.1) (Obchodní zákoník), v platném znění, ve smlouvě uzavřené smluvními stranami.

1) rozumí se Obchodní zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

2) rozumí se Občanský zákoník po všech změnách a novelách, v platném znění!

 

ZGU5NTU